facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian (Pengajian Kurikulum)

KOMPONEN PROGRAM

Komponen program Sarjana Pendidikan Pengajian Kurikulum adalah seperti butiran berikut :-

 

MOD C

Kursus Bil. Kredit Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 Kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 Kredit 12
Kursus Pengkhususan 3 X 4 Kredit 12
Kursus Elektif 1 X 4 Kredit 4
Laporan Projek 1 X 6 Kredit 6
Jumlah    42

 

MOD B

Kursus Bil. Kursus Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pengkhususan 2 X 4 kredit 8
Disertasi 18 kredit 18
Jumlah    42

 

STRUKTUR KURIKULUM MOD C

A) KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
  KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota : Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah Lapan (8) jam kredit.
 

B) KURSUS PENDIDIKAN

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6014 Falsafah Pendidikan 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
KPS6044 Pendidikan dan Perubahan Sosial 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
JUMLAH    12
 
Nota : Pelajar perlu memilih mana-mana Tiga (3) daripada kursus di atas atau boleh memilih
daripada kursus yang tidak diambil daripada senarai kursus pengkhususan sebagai kursus
pendidikan di mana kesemuanya berjumlah 12 jam kredit.
 

C) KURSUS PENGKHUSUSAN

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6024 Teori, Reka bentuk dan Amalan Kurikulum (Wajib) 4
KPF6054 Penilaian Kurikulum (Wajib) 4
KPF6044 Pengurusan Kurikulum 4
KPF6064 Kurikulum Masa Depan 4
JUMLAH    12
 
Nota : Pelajar wajib mengambil kursus KPF6024 dan KPF6054 dan memilih mana-mana satu (1)
daripada kursus selebihnya yang kesemuanya berjumlah 12 jam kredit.
 

D) KURSUS ELEKTIF

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6024 Model-Model Pengajaran 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
JUMLAH    4
 

E) LAPORAN PROJEK

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6006 Laporan Projek 6
JUMLAH    6
 

STRUKTUR KURIKULUM MOD B

A) KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN

 

Keperluan Kursus

Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota : Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah Lapan (8) jam kredit.
 

B) KURSUS PENDIDIKAN

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6014 Falsafah Pendidikan 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
KPS6044 Pendidikan dan Perubahan Sosial 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana Dua (2) daripada kursus di atas dan boleh memilih satu
kursus yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pengkhususan sebagai Kursus Pendidikan di
mana kesemuanya berjumlah Lapan (8) jam kredit.
 

C) KURSUS PENGKHUSUSAN

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6024 Teori, Reka Bentuk dan Amalan Kurikulum (Wajib) 4
KPF6054 Penilaian Kurikulum 4
KPF6044 Pengurusan Kurikulum 4
KPF6064 Kurikulum Masa Depan 4
JUMLAH    12
 
Nota : Pelajar wajib mengambil kursus KPF6024 dan memilih mana-mana satu (1) daripada
kursus selebihnya yang kesemuanya berjumlah lapan (8) jam kredit.

D) DISERTASI

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6018 Disertasi 18
JUMLAH   18
 
Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPF6054 Penilaian Kurikulum (Wajib) 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
KPS6044 Pendidikan dan Perubahan Sosial 4
JUMLAH    16
 

AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa
bagi Mod C dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen
kursus pada setiap semester. Mana-mana kombinasi komponen adalah dibenarkan.
 

MOD C

SEMESTER 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPF6024 Teori, Reka Bentuk dan Amalan Kurikulum (Wajib) 4
KPF6014 Falsafah Pendidikan 4
KPF6044 Pengurusan Kurikulum 4
JUMLAH    16

SEMESTER 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPF6054 Penilaian Kurikulum (Wajib) 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
KPS6044 Pendidikan dan Perubahan Sosial 4
JUMLAH    16

SEMESTER 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPS6006 Projek/Peperiksaan Komprehensif 6
JUMLAH    10
 

MOD B

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPF6014 Falsafah Pendidikan 4
KPF6024 Teori, Rekabentuk dan Amalan Kurikulum (Wajib) 4
JUMLAH    12

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPF6054 Penilaian Kurikulum 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
JUMLAH    12

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6018 Disertasi 18
JUMLAH    18