facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian Pendidikan Awal Kanak-Kanak

KOMPONEN PROGRAM

Komponen program Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) adalah seperti berikut :

MOD C

KURSUS BIL. KURSUS  JAM KREDIT
 Kursus Kaedah Penyelidikan  2 X 4 kredit 8
 Kursus Pendidikan 3 X 4 kredit 12
 Kursus Pengkhususan 4 X 4 kredit 16
 Kursus Elektif 1 X 4 kredit -
 Laporan Projek 1 X 6 kredit

 6 

Jumlah   

42

MOD B

KURSUS                              BIL. KURSUS  JAM KREDIT
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pengkhususan 2 X 4 kredit 8
Disertasi 18 kredit 18
Jumlah   42

STRUKTUR KURIKULUM MOD C

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4

Kursus Pilihan (1 sahaja)

KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH   8

Nota : Pelajar perlu memilih mana-mana DUA(2) daripada kursus di atas yang berjumlah LAPAN(8) jam kredit.

b) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KAS6014    Analisis Kurikulum dan Falsafah Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
KAB6024 Perkembangan Kemahiran Bahasa dan Literasi Kanak-Kanak 4
KAI6034 Pembelajaran Awal Kanak-Kanak dan Pedagogi Bermain 4
KAB6044 Penglibatan Keluarga, Komuniti dan Budaya Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
JUMLAH    16

Nota : Pelajar perlu memilih EMPAT(4) daripada kursus di atas yang berjumlah 16 jam kredit.

c)Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPI6024 Isu-Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
KPB6034 Pengajaran Awal Membaca Bahasa Melayu 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
JUMLAH    12

Nota : Pelajar perlu memilih TIGA(3) daripada kursus di atas yang berjumlah 12 jam kredit.

c) Projek

Kod Nama Kursus Jam kredit
KAP6006 Projek 6
JUMLAH   6
 

STRUKTUR KURIKULUM MOD B

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4

Kursus Pilihan (1 sahaja)

KFP6014 Kaedah tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH   8

Nota : Pelajar perlu memilih mana-mana DUA(2) daripada kursus di atas yang berjumlah LAPAN(8) jam kredit.

Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPB6034 Pengajaran Awal Kanak-Kanak Bahasa Melayu 4
KPI6024 Isu-Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
JUMLAH    12

 Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana DUA(2) daripada kursus di atas yang berjumlah LAPAN(8) jam kredit.

a) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KAS6014 Analisis Kurikulum dan Falsafah Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
KAB6024 Perkembangan Kemahiran Bahasa dan Literasi Kanak-Kanak 4
KAI6034 Pembelajaran Awal Kanak-Kanak dan Pedagogi Bermain 4
KAB6044 Penglibatan Keluarga, Komuniti dan Budaya Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
JUMLAH    16

Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana DUA(2) daripada kursus di atas yang berjumlah 8 jam kredit.

 

d)Projek/Disertasi

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KAP6018 Disertasi 18
JUMLAH   18
 

AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa bagi
Mod C dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen kursus
pada setiap semester. Mana-mana kombinasi komponen adalah dibenarkan.
 

MOD C

SEMESTER 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
KAS6014 Analisis Kurikulum dan Falsafah Pendidikan Awal kanak-Kanak 4
KAI6024 Pembelajaran Awal Kanak-Kanak dan Pedagogi Bermain 4
 JUMLAH   16

SEMESTER 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPB6034 Pengajaran Awal Membaca Bahasa Melayu 4
KAB6024 Perkembangan Kemahiran Bahasa dan Literasi Kanak-Kanak 4
KAB6044 Penglibatan Keluarga, Komuniti dan Budaya dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
JUMLAH   16

SEMESTER 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPI6024 Isu-Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
KAP6006 Projek 6
JUMLAH    10
 
MOD B
 

SEMESTER 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
KAS6014 Analisis Kurikulum dan Falsafah Pendidikan Awal Kanak-Kanak 4
JUMLAH    12

SEMESTER 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KAI6044 Pembelajaran Awal Kanak-Kanak dan Pedagogi Bermain 4
KPB6034 Pengajaran Awal Membaca Kanak-Kanak 4
JUMLAH   12

SEMESTER 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KAP6018 Disertasi 18
JUMLAH   18