facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian Program Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)

KOMPONEN PROGRAM

Komponen program Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional) adalah seperti berikut :

MOD C

Kursus Bilangan Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 3 X 4 kredit 12
Kursus Pengkhususan 3 X 4 kredit 12
Kursus Elektif 1 X 4 kredit 4
Laporan Projek 1 X 6 kredit 6
JUMLAH    42

MOD B

Kursus Bilangan Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pengkhususan 2 X 4 kredit 8
Disertasi 18 kredit 18
JUMLAH     42

STRUKTUR KURIKULUM

STRUKTUR KURIKULUM MOD C

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota: pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih SATU (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6014 Kemahiran Teknologi Instruksional 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
KPD6024 Model-Model Pengajaran 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana tiga (3) daripada kursus di atas dan boleh memilih satu
kursus yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pengkhususan sebagai Kursus Pendidikan di
mana kesemuanya berjumlah 12 jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6024 Rekabentuk dan Pengambangan Instruksional 4
KPT6034 Pengurusan Sumber Instruksional Berasaskan Elektronik 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
MMS6014 Pembangunan Aplikasi Web 4
MMP6034 Rekabentuk Perisian Kursus Multimedia Interaktif 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana tiga (3) daripada kursus di atas yang berjumlah 12 jam
kredit.

d) Kursus Elektif

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6054 Kajian Dalam Teknologi Instruksional 4
KPN6014 Pengukuran Pendidikan 4
JUMLAH    4
 
Nota: Pelajar perlu memilih satu (1) daripada kursus di atas atau memilih satu kursus
yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pendidikan sebagai Kursus Elektif, jumlah
empat (4) jam kredit.
 
Kursus elektif boleh diambil dari mana-mana komponen Kursus Penyelidikan, Kursus Pendidikan
Kursus Pengkhususan, Kursus Elektif atau mana-mana kursus sesuai. Senarai dan keperluan kursus
baru boleh ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan dari mana-mana fakulti dengan
kelulusan senat.
 

e) Laporan Projek

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6006 Laporan Projek 6
JUMLAH    6
 

STRUKTUR KURIKULUM MOD B

a) Kursus Pendidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih SATU (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6014 Kemahiran Teknologi Instruksional 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
KPD6024 Model-Model Pengajaran 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana dua (2) daripada kursus di atas yang berjumlah lapan
(8) jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6024 Rekabentuk dan Pengembangan Instruksional 4
KPT6034 Pengurusan Sumber Instruksional Berasaskan Elektronik 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
MMS6014 Pembangunan Aplikasi Web 4
MMP6034 Rekabentuk Perisian Kursus Multimedia Interaktif 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana dua (2) daripada kursus di atas yang berjumlah
lapan (8) jam kredit.

d) Projek / Disertasi

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6018 Disertasi 18
JUMLAH    18

Nota: pelajar perlu mengambil kursus Disertasi di atas yang berjumlah 18 jam kredit.

 

AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa
bagi Mod C dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen
kursus pada setiap semester. Mana-mana kombinasi komponen adalah dibenarkan.
 

MOD C

Semester 1

Kod Nama Kursus Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPT6014 Kemahiran Teknologi Instruksional 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
MMP6034 Reka Bentuk Perisian Kursus Multimedia Interaktif 4
JUMLAH    16

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
KPD6024 Model-Model Pengajaran 4
KPT6034 Pengurusan Sumber Instruksional Berasaskan Elektronik 4
JUMLAH    16

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPN6014 Pengukuran Pendidikan 4
KPT6006 Projek / Peperiksaan Komprehensif 6
JUMLAH    10
 

MOD B

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6041 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPT6014 Kemahiran Teknologi Instruksional 4
KPT6044 Pembelajaran Beraskan Elektronik dan Web 4
JUMLAH 12

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
KPT6034 Pengurusan Sumber Instruksional Berasaskan Elektronik 4
JUMLAH    12

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6018 Disertasi 18
JUMLAH    18