facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian Program Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)

KOMPONEN PROGRAM

Komponen program Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan) adalah seperti berikut :

MOD C

Kursus Bilangan Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 3 X 4 kredit 12
Kursus Pengkhususan 3 X 4 kredit 12
Kursus Elektif 1 X 4 kredit 4
Laporan Projek 1 X 6 kredit 6
JUMLAH    42
 

MOD B

Kursus Bilangan Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pengkhususan 2 X 4 kredit 8
Disertasi 18 kredit 18
JUMLAH    42
 

STRUKTUR KURIKULUM MOD C

Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6034 Analisis Sosiologi Terhadap Disiplin dan Devian 4
KPD6074 Prinsip Andragogi 4
KPF6024 Teori Rekabentuk dan Amalan Kurikulum 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana tiga (3) daripada kursus di atas atau boleh memilih
daripada kursus yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pengkhususan sebagai Kursus
Pendidikan di mana kesemuanya berjumlah 12 jam kredit.

Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6014 Teori Sosiologi dan Amalan Pendidikan 4
KPS6024 Sosiologi Ras dan Etnik Dalam Pendidikan 4
KPS6044 Pendidikan dan Perubahan Sosial 4
KPS6054 Pendidikan Multibudaya 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar wajib mengambil KPS6014 dan memilih mana-mana dua (2) daripada kursus
selebihnya yang kesemuanya berjumlah 12 jam kredit

Kursus Elektif

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6054 Penilaian Kurikulum 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
JUMLAH    4
 
Nota : Pelajar perlu memilih satu (1) kursus daripada kursus di atas atau memilih satu Kursus
yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pengkhususan dan Kursus Pendidikan sebagai
Kursus Elektif, jumlah empat (4) jam kredit.
 
Kursus elektif boleh diambil dari mana-mana komponen Kursus Penyelidikan, Kursus Pendidikan,
Kursus Pengkhususan, Kursus Elektif atau mana-mana kursus sesuai dari mana-mana fakulti. Senarai
dan keperluan kursus baru boleh ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan dengan
kelulusan senat.
 

e) Laporan Projek

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6006 Projek 6
JUMLAH    6
 

STRUKTUR KURIKULUM MOD B

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota : Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6034 Analisis Sosiologi Terhadap Disiplin dan Devian 4
KPD6074 Prinsip Andragogi 4
KPF6024 Teori Rekabentuk dan Amalan Kurikulum 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
JUMLAH    8
 
Nota : Pelajar perlu memilih mana-mana dua (2) daripada kursus di atas dan boleh memilih
kursus yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pengkhususan sebagai Kursus Pendidikan
di mana kesemuanya berjumlah lapan (8) jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6014 Teori Sosiologi dan Amalan Pendidikan 4
KPS6024 Sosiologi Ras dan Etnik Dalam Pendidikan 4
KPS6044 Pendidikan dan Perubahan Sosial 4
KPS6054 Pendidikan Multibudaya 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil KPS6014 dan memilih mana-mana satu (1) daripada kursus
selebihnya yang kesemuanya berjumlah 8 jam kredit.

d) Disertasi

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6018 Disertasi 18
JUMLAH    18
 

AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa
bagi Mod C dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen
kursus pada setiap semester. Mana-mana kombinasi komponen adalah dibenarkan.
 

MOD C

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPS6034 Analisis Sosiologi Terhadap Disiplin dan Devian 4
KPS6014 Teori Sosiologi dan Amalan Pendidikan 4
KPS6054 Pendidikan Multibudaya 4
JUMLAH    16
 

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPF6024 Teori Rekabentuk dan Amalan Kurikulum 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
KPS6024 Sosiologi Ras dan Etnik Dalam Pendidikan 4
JUMLAH    16
 

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6034 Pengajaran Kemahiran berfikir 4
KPS6006 Projek / Peperiksaan Komprehensif 6
JUMLAH    10
 

MOD B

Semester 1

Kod Nama Kursus Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPS6034 Analisis Sosiologi Terhadap Disiplin dan Devian 4
KPS6014 Teori Sosiologi dan Amalan Pendidikan 4
JUMLAH    12

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
KPS6024 Sosiologi Ras dan Etnik Dalam Pendidikan 4
JUMLAH    12

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6018 Disertasi 18
JUMLAH    18