facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian Program Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

KOMPONEN PROGRAM

Komponen program Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan) adalah seperti berikut :

 

MOD C

Kursus Bil. Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 3 X 4 kredit 12
Kursus Pengkhususan 3 X 4 kredit 12
Kursus Elektif 1 X 4 kredit 4
Laporan Projek 1 X 6 kredit 6
JUMLAH    42

MOD B

Kursus Bil. Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pengkhususan 2 X 4 kredit 8
Disertasi 18 kredit 18
JUMLAH    42

PERBANDINGAN STRUKTUR PROGRAM

Perbandingan Struktur lama dan baru adalah seperti berikut :

MOD C

Senarai Kursus Jam Kredit (lama) Jam Kredit (Selepas Disemak Semula)
Kursus Kaedah Penyelidikan 6 8
Kursus Pendidikan 9 12
Kursus Pengkhususan 12 12
Kursus Elektif 3 4
Projek atau DUA (2) kursus tambahan dan Peperiksaan Komprehensif 6 6
JUMLAH    36 42

MOD B

Senarai Kursus Jam Kredit (lama) Jam kredit (Selepas disemak semula)
Kursus Kaedah Penyelidikan 6 8
Kursus Pendidikan 6 8
Kursus Pengkhususan 6 8
Kursus Elektif - -
Disertasi 18 18
JUMLAH    36 42
 

STRUKTUR KURIKULUM

MOD C

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 Sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b)Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6014 Teori Sosiologi Dalam Amalan Pendidikan 4
KPD6014 Penganalisisan Kritis Pengajaran dan Guru 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana tiga (3) daripada kursus di atas dan boleh memilih satu
kursus yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pengkhususan sebagai Kursus Pendidikan di
mana kesemuanya berjumlah 12 jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
KPP6024 Kecelaruan Emosi dan Tingkah Laku 4
KPP6034 Perbezaan Individu dan Pengurusan Bilik Darjah 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana TIGA (3) daripada kursus di atas yang berjumlah 12
jam kredit.

d) Kursus Elektif

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPP6044 Motivasi dan Efikasi Kendiri 4
JUMLAH    4
 
Nota: Pelajar perlu memilih satu (1) kursus daripada kursus di atas atau memilih satu kursus
yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pendidikan sebagai Kursus Elektif, jumlah empat
(4) jam kredit.
 
Kursus elektif boleh diambil dari mana-mana komponen Kursus Penyelidikan, Kursus Pendidikan,
Kursus Pengkhususan,Kursus Elektif atau mana-mana kursus sesuai dari mana-mana fakulti. Senarai
dan keperluan kursus baru boleh ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan dengan
kelulusan senat.
 

e) Laporan Projek

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPP6006 Laporan Projek 6
JUMLAH    6
 

STRUKTUR KURIKULUM MOD B

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6014 Teori Sosiologi Dalam Amalan Pendidikan 4
KPD6014 Penganalisisan Kritis Pengajaran dan Guru 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana tiga (3) daripada kursus di atas dan boleh memilih satu
kursus yang tidak diambil daripada senarai Kursus Pengkhususan segai Kursus Pendidikan di
mana kesemuanya berjumlah 12 jam kredit.
 

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
KPP6024 Kecelaruan Emosi dan Tingkah Laku 4
KPP6034 Perbezaan Individu dan Pengurusan Bilik Darjah 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
JUMLAH    8
 
Nota : Pelajar perlu memilih mana-mana DUA (2) daripada kursus di atas yang berjumlah
lapan (8) jam kredit.

d) Disertasi

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPP6018 Disertasi 18
JUMLAH    18

Nota: Pelajar perlu mengambil kursus Disertasi di atas yang berjumlah 18 jam kredit.

 
AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER
 
Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa
bagi Mod C dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen
kursus pada setiap semester. Mana-mana kombinasi komponen adalah dibenarkan.
 

MOD C

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPD6014 Penganalisisan Kritis Pengajaran dan Guru 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
KPP6034 Perbezaan Individu dan Pengurusan Bilik Darjah 4
JUMLAH    16

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPS6014 Teori Sosiologi Dalam Amalan Pendidikan 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
JUMLAH    16

Semester 3

Kod Nama Kursus Kredit
KPP6044 Motivasi dan Efikasi Kendiri 4
KPP6006 Projek 6
JUMLAH    10
 

MOD B

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPP6014 Perkembangan Sosial, Emosi dan Moral 4
JUMLAH    12

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
JUMLAH    12

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPP6018 Disertasi 18
JUMLAH    18