facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian Program Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)

KOMPONEN PROGRAM

Komponen program Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan) adalah seperti berikut :

MOD C

Kursus Bilangan Kursus Jam Kredit
Kursus Universiti (Kaedah Penyelidikan) 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 3 X 4 kredit 12
Kursus Pengkhususan 3 X 4 kredit 12
Kursus Elektif 1 X 4 kredit 4
Projek 1 X 6 kredit 6
JUMLAH    42

MOD B

Kursus Bilangan Kursus Jam Kredit
Kursus Universiti (Kaedah Penyelidikan) 2 X 4 kredit 8
Kursus Pengkhususan 4 X 4 kredit 16
Disertasi 18 kredit 18
JUMLAH    42

STRUKTUR KURIKULUM

STRUKTUR KURIKULUM MOD C

a) Kursus Universiti

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Wajib KPF6014 Kaedah Tinjauan 4
JUMLAH    8
 
Nota : Pelajar wajib mengambil kedua-dua kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPN6054 Penilaian Program Dalam Pendidikan 4
KPN6064 Pentaksiran Pendidikan : Isu dan Penyelidikan 4
KPN6074 Pentaksiran Autentik 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kursus KPN6044 dan KPN6054 serta memilih mana-mana satu (1)sama ada KPN6064 atau KPF6054 yang berjumlah 12 jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPN6014 Pengenalan kepada Pengukuran dan Penilaian Pendidikan 4
KPN6034 Teori Psikometrik 4
KPN6044 Teori Pengukuran dan Pembinaan Instrumen 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar wajib mengambil semua kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah 12
jam kredit.

d) Kursus Elektif

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPN6024 Statistik Dalam Pengukuran Pendidikan 4
JUMLAH    4
 
Nota: Kursus elektif boleh diambil dari mana-mana kursus yang sesuai yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia dan fakulti-fakulti lain.
 
e) Laporan Projek
 
Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPN6006 Projek                                                
6
JUMLAH    6
 

STRUKTUR KURIKULUM MOD B

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Wajib KPF6014 Kaedah Tinjauan 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kedua-dua kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah
LAPAN (8) jam kredit.

b) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPN6054 Penilaian Program Pendidikan 4
KPN6074 Pentaksiran Autentik 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kedua-dua kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah
lapan (8) jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPN6014 Pengenalan Kepada Pengukuran dan Penilaian Pendidikan 4
KPN6034 Teori Psikometrik 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kedua-dua kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah lapan(8) jam kredit.

d) Laporan Projek

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPN6018 Disertasi 18
JUMLAH    18
 

AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa
bagi Mod C dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen
kursus pada setiap semester. Mana-mana kombinasi komponen adalah dibenarkan.
 

MOD C

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPN6014 Pengenalan kepada Pengukuran dan Penilaian Pendidikan 4
KPN6064 Pentaksiran Pendidikan : Isu dan Penyelidikan 4
KPN6054 Penilaian Program Pendidikan 4
JUMLAH    16
 

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KPN6034 Teori Psikometrik 4
KPP6074 Pentaksiran Autentik 4
KPN6034 Teori Pengukuran
4
JUMLAH    16
 

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
 
Kursus Elektif
4
KPN6006 Projek 6
JUMLAH   10
 

MOD B

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPN6014 Pengenalan kepada Pengukuran dan Penilaian Pendidikan 4
KPN6054 Penilaian Program Pendidikan 4
JUMLAH    12
 

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KPN6074 Pentaksiran Autentik 4
KPN6034 Teori Psikometrik 4
JUMLAH    12
 

Semester 3

Kod Nama Kursus Kredit
KPN6018 Disertasi 18
JUMLAH    18

 

 

* update 16 Febuari 2015