facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian Program Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)

KOMPONEN PROGRAM

Komponen program Sarjana Pendidikan Sekolah Rendah adalah seperti berikut :

Mod C

Kursus Bil. Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 Kredit 8
Kursus Pendidikan 3 X 4 Kredit 12
Kursus Pengkhususan 3 X 4 Kredit 12
Kursus Elektif 1 X 4 Kredit 4
Projek atau dua (2) kursus tambahan dan Peperiksaan Komprehensif
1 X 6 Kredit 6
JUMLAH    42

Mod B

Kursus Bil. Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 Kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 Kredit 8
Kursus Pengkhususan 2 X 4 Kredit 8
Disertasi 18 Kredit 18
JUMLAH     42

STRUKTUR KURIKULUM MOD C

Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus  Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih SATU (1) kursus pilihan di
atas yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6014 Falsafah Pendidikan 4
KPD6024 Model-model Pengajaran 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
KPP6034 Perbezaan Individu & Pengurusan Bilik Darjah 4
 
Nota: Kursus pendidikan merupakan kursus yang ditawarkan oleh fakulti dengan
mengambil kira elemen penilaian kurikulum, pengajaran dan penilaian serta pengukuran yang
menyokong kursus bidang pengkhususan. Pelajar perlu mengambil TIGA (3) kursus di atas atau
mana-mana kursus pendidikan lain yang kesemuanya berjumlah dua belas (12) jam kredit.

Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KRP6014 Kaedan Bacaan dan Penulisan Sekolah Rendah 4
KRP6024 Pengajaran Sains dan Teknologi Sekolah Rendah 4
KRP6034 Isu-Isu Semasa Sekolah Rendah 4
KRP6044 Analisis Kurikulum Sekolah Rendah 4
 
Nota: Kursus bidang pengkhususan merupakan kursus yang ditawarkan dalam bidang
pendidikan Sekolah Rendah. Pelajar wajib mengambil kursus KRP6014 dan boleh memilih
dua (2) kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah dua belas (12) jam kredit.

Kursus Elektif

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KRP6054 Pengujian dan Pentaksiran Sekolah Rendah 4
KRP6064 Issues in Teaching and Learning English Literature in Primary School 4
KRP6074 Pengajaran Matematik Sekolah Rendah 4
 
Nota: Kursus elektif merupakan kursus yang boleh dipilih dari mana-mana komponen iaitu dari
komponen kursus penyelidikan, komponen pendidikan dan komponen bidang pengkhususan
atau mana-mana kursus lain yang sesuai dari mana-mana fakulti. Pelajar perlu memilih hanya
satu (1) kursus di atas berjumlah empat (4) jam kredit.

Laporan Projek

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KRP6006 Projek 6

Pelajar perlu mengambil kursus Projek di atas yang berjumlah enam (6) jam kredit.

STRUKTUR KURIKULUM MOD B

a) Kursus kaedah penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b)Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6014 Falsafah Pendidikan 4
KPD6024 Model - Model Pengajaran 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
KPP6034 Perbezaan Individu & Pengurusan Bilik Darjah 4
 
Nota: Kursus pendidikan merupakan kursus yang ditawarkan oleh fakulti dengan mengambil kira
elemen penilaian kurikulum, pengajaran dan penilaian serta pengukuran yang menyokong
kursus bidang pengkhususan. Pelajar perlu mengambil dua (2) daripada kursus di atas atau
mana-mana kursus pendidikan lain yang kesemuanya berjumlah lapan (8) jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KRP6014 Kaedah Bacaan dan Penulisan Sekolah Rendah 4
KRP6024 Pengajaran Sains dan Teknologi Sekolah Rendah 4
KRP6034 Isu - Isu Semasa Sekolah Rendah 4
KRP6044 Analisis Kurikulum Sekolah Rendah 4
 
Nota: Kursus bidang pengkhususan merupakan kursus yang ditawarkan oleh Jabatan
Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pendidikan Khas. Pelajar WAJIB mengambil kursus KRP6014
dan boleh memilih satu (1) kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.
Bagi kursus-kursus yang tidak ditawarkan, tetapi jika pelajar memerlukan kursus ini maka kursus
pembacaan boleh dilaksanakan dan diselia oleh pensyarah yang dilantik oleh fakulti.

d) Disertasi

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KRP6018 Disertasi 18

AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa
bagi Mod A dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen
kursus pada setiap semester.

MOD C

Semester 1

Kod Nama Kursus Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPF6014 Falsafah Pendidikan 4
KRP6014 Kaedah Bacaan dan Penulisan Sekolah Rendah 4
KRP6034 Isu-Isu Semasa Sekolah Rendah 4
JUMLAH    16

Semester 2

Kod Nama Kursus Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPD6024 Model-Model Pengajaran 4
KRP6024 Pengajaran Sains dan Teknologi Sekolah Rendah 4
KRP6074 Pengajaran Matematik Sekolah Rendah 4
JUMLAH    16

Semester 3

Kod Nama Kursus Kredit
KPR6006 Projek 6
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
JUMLAH    10

MOD B

Semester 1

Kod Nama Kursus Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPD6024 Model-Model Pengajaran 4
KRP6014 Kaedah Bacaan dan Penulisan Sekolah Rendah 4
JUMLAH    12

Semester 2

Kod Nama Kursus Kredit
KPP6034 Perbezaan Individu & Pengurusan Bilik Darjah 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
KRP6024 Pengajaran Sains dan Teknologi Sekolah Rendah 4
JUMLAH    12

Semester 3

Kod Nama Kursus Kredit
KPR6018 Disertasi 18
JUMLAH    18