facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian Program Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)

KOMPONEN PROGRAM

MOD C

Kursus Bilangan Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 3 X 4 kredit 12
Kursus Pengkhususan 3 X 4 kredit 12
Kursus Elektif 1 X 4 kredit 4
Projek 1 X 6 kredit 6
JUMLAH    42

MOD B

Kursus Bilangan Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 kredit 8
Kursus Pengkhususan 2 X 4 kredit 8
Disertasi 18 kredit 18
JUMLAH    42

STRUKTUR KURIKULUM MOD C

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik
KFP6034 Kaedah Eksperimen
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar WAJIB mengambil kursus GRU6014 dan satu (1) kursus pilihan di atas yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

a) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6064 Kurikulum Masa Depan 4
KPT6054 Penyelidikan dalam Teknologi Instruksional 8
KPN6044 Pembinaan Instrumen dan IRT
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Teknologi dan Web
KPP6074 Perkembangan Kognitif
JUMLAH    12
 
Nota: Kursus pendidikan merupakan kursus yang ditawarkan oleh fakulti dengan mengambil kira elemen penilaian kurikulum,pengajaran dan penilaian serta pengukuran yang menyokong kursus bidang pengkhususan. Pelajar perlu mengambil TIGA (3)kursus di atas atau mana-mana kursus pendidikan lain yang kesemuanya berjumlah DUA BELAS (12) jam kredit.

b) Kursus Pengkhususan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib KBK6014 Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 4

Kursus Pilihan

(2 sahaja)

KBK6024 Pengajaran Pemulihan Membaca, Menulis dan Mengira 8
KBP6014 Pendidikan Inklusif bagi Muris-Murid Bermasalah Pembelajaran
KBP6024 Modifikasi Kurikulum dan Pengajaran bagi Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran
KBC6014 Psikologi serta Kaunseling Kanak-Kanak Pintar Cerdas, Kreativiti dan Berbakat
KBC6024 Merancang dan Melaksana Program Untuk Individu Pintar Cerdas
KBD6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Pendengaran
KBD6024 Kurikulum Pendidikan Bermasalah Pendengaran
KBL6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-murid Bermasalah Penglihatan
KBL6024 Perkembangan Pendidikan Bermasalah Penglihatan
JUMLAH    12
 
Nota: Kursus bidang pengkhususan merupakan kursus yang ditawarkan dalam bidangpendidikan khas. Pelajar WAJIB mengambil kursus KBK6014 dan boleh memilih DUA (2) kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah DUA BELAS (12) jam kredit.

c) Kursus Elektif

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KBK6034 Seminar Pendidikan Khas 4
KKH6014 Kaunseling Individu
JUMLAH    4
 
Nota: Kursus elektif merupakan kursus yang boleh dipilih dari mana-mana komponen iaitu dari komponen kursus penyelidikan,komponen pendidikan dan komponen bidang pengkhususan atau mana-mana kursus lain yang sesuai dari mana-mana fakulti. Pelajar perlu memilih hanya SATU (1) kursus di atas berjumlah EMPAT (4) jam kredit.

d) Projek

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KBK6006 Laporan Projek 6
JUMLAH    6

Nota: Pelajar perlu mengambil kursus Projek di atas yang berjumlah ENAM (6) jam kredit.

 

STRUKTUR KURIKULUM MOD B

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 Sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik
KFP6034 Kaedah Eksperimen
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih SATU (1) kursus pilihan di atas yang keseluruhannya berjumlah LAPAN (8) jam kredit.

b) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPF6064 Kurikulum Masa Depan 8
KPT6054 Penyelidikan dalam Teknologi Instruksional
KPN6044 Pembinaan Instrumen dan IRT
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Teknologi dan Web
KPP6074 Perkembangan Kognitif
JUMLAH    8
 
Nota: Kursus pendidikan merupakan kursus yang ditawarkan oleh fakulti dengan mengambilkira elemen penilaian kurikulum, pengajaran dan penilaian serta pengukuran yang menyokong kursus bidang pengkhususan. Pelajar perlumengambil DUA (2) daripada kursus di atas atau mana-mana kursus pendidikan lain yang kesemuanya berjumlah LAPAN (8) jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib KBK6014 Kanak-Kanak Berkeperluan Khas 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KBK6024 Pengajaran Pemulihan Membaca, Menulis dan Mengira 4
KBP6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran.
KBP6024 Modifikasi Kurikulum dan Pengajaran bagi Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran
KBC6014 Psikologi serta Kaunseling Kanak-Kanak Pintar Cerdas, Kreativiti dan Berbakat
KBC6024 Merancang dan Melaksanakan Program Untuk Individu Pintar Cerdas
KBD6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Pendengaran
KBD6024 Kurikulum Pendidikan Bermasalah Pendengaran
KBL6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Penglihatan
KBL6024 Perkembangan dalam Pendidikan Bermasalah Penglihatan
JUMLAH    8
 
Nota: Kursus bidang pengkhususan merupakan kursus yang ditawarkan dalam bidang pendidikan khas. Pelajar WAJIB mengambil kursus KBK6014 dan boleh memilih SATU (1) kursus di atas yang keseluruhannya berjumlah LAPAN (8) jam kredit. Bagi kursus-kursus yang tidak ditawarkan, tetapi jika pelajar memerlukan kursus ini maka kursus pembacaan boleh dilaksanakan dan diselia oleh pensyarah yang dilantik oleh fakulti.

d) Disertasi

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KBK6018 Disertasi 18
JUMLAH 18

Nota: Pelajar perlu mengambil kursus Disertasi di atas yang berjumlah LAPAN BELAS (18) jam kredit

 

AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa bagi Mod C dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen kursus pada setiap semester.
 

MOD C

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPF6064 Kurikulum Masa Depan 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Teknologi dan Web
KBK6014 Kanak-kanak Berkeperluan Khas 8
KBC6014 Psikologi serta Kaunseling Kanak-Kanak Pintar Cerdas, Kreativiti dan Berbakat
KBD6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Pendengaran
KBL6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Penglihatan
KBP6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran
JUMLAH     16

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KPT6054 Penyelidikan dalan Teknologi Instruksional 4
KPP6074 Perkembangan Kognitif
KBK6024 Pengajaran Pemulihan Membaca, Menulis dan Mengira 4
KBC6024 Merancang dan Melaksanakan Program untuk Individu Pintar Cerdas
KBD6024 Perkembangan Terkini Pendidikan Bermasalah Pendengaran
KBL6024 Perkembangan Terkini Pendidikan Bermasalah Penglihatan
KBP6024 Modifikasi Kurikulum dan Pengajaran bagi Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran
KBK6034 Seminar Pendidikan Khas 4
KKH6014 Kaunseling Individu
JUMLAH    16

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KBK6006 Projek 6
KPN6044 Pembinaan Instrumen dan IRT 4
JUMLAH    10
 

MOD B

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPF6064 Kurikulum Masa Depan 4
KPN6044 Pembinaan Instrumen dan IRT
KPT6044 Pembelajaran berasaskan Teknologi dan Web
KBP6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran 4
KBC6014 Psikologi serta Kaunseling Kanak-Kanak Pintar Cerdas, Kreativiti dan Berbakat
KBD6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Pendengaran
KBL6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Penglihatan
KBP6014 Pendidikan Inklusif bagi Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran
JUMLAH    12

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KPT6054 Penyelidikan dalam Teknologi Instruksional 4
KPP6074 Perkembangan Kognitif
KBK6024 Pengajaran Pemulihan Membaca, Menulis dan Mengira 4
KBP6024 Modifikasi Kurikulum dan Pengajaran bagi Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran
KBC6024 Merancang dan Melaksanakan Program Untuk Individu Pintar Cerdas
KBD6024 Kurikulum Pendidikan Bermasalah Pendengaran
KBL6024 Kurikulum Pendidikan Bermasalah Penglihatan
JUMLAH     12

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6018 Disertasi 18
JUMLAH    18