facebook  twitter  rss

Pelan Pengajian Program Sarjana Pendidikan (Pedagogi)

KOMPONEN PROGRAM

Komponen program Sarjana Pendidikan (Pedagogi) adalah seperti berikut : -

MOD C

Kursus Bil. Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 Kredit 8
Kursus Pendidikan 3 X 4 Kredit 12
Kursus Pengkhususan 3 X 4 Kredit 12
Kursus Elektif 1 X 4 Kredit 4
Projek atau dua (2) kursus tambahan dan Peperiksaan Komprehensif
1 X 6 Kredit 6
JUMLAH    42
 

MOD B

Kursus Bil. Kursus Jam Kredit
Kursus Kaedah Penyelidikan 2 X 4 Kredit 8
Kursus Pendidikan 2 X 4 Kredit 8
Kursus Pengkhususan 2 X 4 Kredit 8
Disertasi 18 Kredit 18
JUMLAH    42

Perbandingan Struktur Program

Perbandingan komponen lama dan baru adalah seperti berikut :

 

MOD C

Senarai Kursus Jam Kredit (lama Jam Kredit (selepas disemak semula)
Kursus Kaedah Penyelidikan 6 8
Kursus Pendidikan 9 12
Kursus Pengkhususan 12 12
Kursus Elektif 3 4
Laporan Projek 6 6
JUMLAH    36 42

 

MOD B

Senarai Kursus Jam Kredit (lama) Jam Kredit (selepas disemak semula)
Kursus Kaedah Penyelidikan 6 8
Kursus Pendidikan 6 8
Kursus Pengkhususan 6 8
Kursus Elektif - -
Disertasi 18 18
JUMLAH    36 42

 

STRUKTUR KURIKULUM

MOD C

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Kaedah Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH     8
 
Nota : Pelajar wajib mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b)Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6074 Prinsip Andragogi 4
KPF6064 Kurikulum Masa Depan 4
KPT6024 Rekabentuk dan Pengembangan Instruksional 4
KPP6114 Kepimpinan dan Penyeliaan Instruksional 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana TIGA (3) daripada kursus di atas yang berjumlah 12
jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6014 Penganalisisan Kritis Pengajaran dan Guru 4
KPD6024 Model-Model Pengajaran 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPD6044 Amalan dan Kajian Dalam Pembelajaran Koperatif 4
JUMLAH    12
 
Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana TIGA (3) daripada kursus di atas yang berjumlah
12 jam kredit

 

d) Kursus Elektif

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPS6054 Pendidikan Multibudaya 4
KPP6074 Pembelajaran dan Kognisi 4
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
JUMLAH    4

Nota: Pelajar perlu memilih satu (1) kursus daripada kursus di atas yang berjumlah empat (4)
jam kredit.

 

e)Laporan Projek

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6006 Projek 6
JUMLAH    6
 

Struktur Kurikulum Mod B

a) Kursus Kaedah Penyelidikan

Keperluan Kursus Kod Nama Kursus Jam Kredit
Kursus Wajib GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
Kursus Pilihan (1 sahaja) KFP6014 Kaedah Tinjauan 4
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KFP6034 Kaedah Eksperimen 4
JUMLAH    8
 
Nota: Pelajar WAJIB mengambil kursus GRU6014 dan memilih satu (1) kursus pilihan di atas
yang keseluruhannya berjumlah lapan (8) jam kredit.

b) Kursus Pendidikan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6074 Prinsip Andragogi 4
KPF6064 Kurikulum Masa Depan 4
KPT6024 Rekabentuk dan Pengembangan Instuksional 4
PPP6114 Kepimpinan dan Penyeliaan Instruksional 4
JUMLAH    12

Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana DUA (2) daripada kursus di atas yang berjumlah

LAPAN (8) jam kredit.

c) Kursus Pengkhususan

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6014 Penganalisisan Kritis Pengajaran dan Guru 4
KPD6024 Model-model Pengajaran 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
KPD6044 Amalan dan Kajian Dalam Pembelajaran Koperatif 4
JUMLAH    12

Nota: Pelajar perlu memilih mana-mana DUA(2) daripada kursus di atas yang berjumlah 8 jam

kredit

 

d) Laporan Projek

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6018 Disertasi 18
JUMLAH    18

 

AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Jadual di bawah menunjukkan agihan kursus mengikut semester bagi pelajar-pelajar sepenuh masa
bagi Mod C dan Mod B. Walau bagaimanapun, pelajar tidak terikat mengambil semua komponen
kursus pada setiap semester.

 

MOD C

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPT6024 Rekabentuk dan Pengembangan Instruksional 4
KPD6014 Penganalisisan Kritis Pengajaran dan Guru 4
KPD6024 Model-model Pengajaran 4
JUMLAH    16

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
KPD6074 Prinsip Andragogi 4
PPP6114 Kepimpinan dan Penyeliaan Instruksional 4
KPD6034 Pengajaran Kemahiran Berfikir 4
JUMLAH    16

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPT6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik dan Web 4
KPD6006 Projek 6
JUMLAH    10

 

MOD B

Semester 1

Kod Nama Kursus Jam Kredit
GRU6014 Kaedah Penyelidikan Pendidikan 4
KPD6074 Prinsip Andragogi 4
KPD6014 Penganalisisan Kritis Pengajaran dan Guru 4
JUMLAH    12

Semester 2

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KFP6024 Inkuiri Naturalistik 4
PPP6110 Kepimpinan dan Penyeliaan Instruksional 4
KPD6024 Model-Model Pengajaran 4
JUMLAH    12

Semester 3

Kod Nama Kursus Jam Kredit
KPD6018 Disertasi 18
JUMLAH    18